Czy warto uzyskać Certyfikat Zarządzania Energią ISO 50001

farma słoneczna

Konieczność efektywnego zarządzania energią i odpowiedniej optymalizacji procesów pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu przemysłu na środowisko stała się w ostatnich latach kwestią, o której dyskutuje się nie tylko w kontekście dużych przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, ale też mniejszych firm i organizacji. Przywiązywanie uwagi do kwestii ekologicznych i bezpośredniego wpływu produkcji na środowisko jest obecnie kartą przetargową w pozyskiwaniu klientów i nawiązywaniu relacji biznesowych na arenie międzynarodowej. Aby ją zdobyć wystarczy postarać się o certyfikat ISO 50001. Jak go jednak uzyskać, jakie wymagania należy spełnić i przede wszystkim dlaczego warto zdecydować się na proces wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią?

Skuteczne zarządzanie energią z normą ISO 50001

Odpowiedzialne zarządzanie energią promowane szeroko w kręgach przedsiębiorstw i organizacji pro-ekologicznych opiera się na w pełni świadomym, zrównoważonym i uwzględniającym aspekty ochrony środowiska podejściu do planowania konsumpcji energetycznej.

Wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma ISO 50001 nawołuje nie tylko do zaprzestania niewłaściwych praktyk i dążenia do doskonalenia procesów, ale też do świadomego unikania marnotrawstwa poprzez analizę i właściwe zarządzanie ryzykiem. Wprowadzenie systemu zarządzania energią opartego o ISO 50001 to dla firm nie tylko szansa na pokazanie własnego zaangażowania w ochronę środowiska, ale przede wszystkim sposób na poprawę wewnętrznych systemów operowania firmy prowadzących do osiągnięcia znaczących oszczędności na kosztach energii.

Norma ISO 50001 ułatwia spełnianie wszystkich wymogów prawnych stawianych przed współczesnymi przedsiębiorstwami, w tym także wymagania dotyczące samych urządzeń stosowanych w zakładach produkcyjnych, dzięki czemu przedsiębiorcy coraz częściej widzą korzyści ze stosowania nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań i technologii.

Norma ISO 50001 – najważniejsze wymagania dla systemów zarządzania energią

Efektywne zarządzanie energią, zgodnie z definicją ISO 50001 oznacza skupienie się na uzyskiwaniu jak najwyższej wydajności energetycznej procesów przy jednoczesnym eliminowaniu ryzyka mogącego zaburzyć równowagę energetyczną przedsiębiorstwa.

Norma wymaga opracowania i wdrożenia systemu zarządzania energią opartego o ideę efektywnego gospodarowania każdą możliwą formą energii, co w praktyce pozwala na zużywanie jej zgodnie z zapotrzebowaniem firmy bez ryzyka niezgodności z obowiązującymi przepisami  normami ekologicznymi. ISO 50001 prezentuje podejście oparte na idei eliminacji marnotrawstwa, dzięki któremu możliwe jest efektywne zarządzanie zużywaną energią bez konieczności jego minimalizacji i z szansą na ciągłe powiększanie zysków i pomniejszanie strat.[1]

Podobnie jak inne normy z rodziny ISO, standard 50001 wychodzi z założenia że umiejętne przewidywanie ryzyka, eliminowanie zagrożeń i ciągłe dążenie do poprawy działań pozwala na optymalizację procesów oraz minimalizację negatywnego wpływu produkcji na środowisko. Wdrożenie systemu opartego o wymagania normy podnosi świadomość pracowników, klientów i ogółu społeczeństwa, uwrażliwiając ich pośrednio i bezpośrednio na kwestie związane z optymalizacją zużycia energii i ochroną środowiska.

Wytyczne zawarte w standardzie ISO 50001 podkreślają jak ważna jest nieustanna praca nad doskonaleniem własnych działań i osiąganiem własnych celów, a więc po prostu zrównoważonym rozwojem.

Korzyści płynące z certyfikacji ISO 50001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Energią w oparciu o międzynarodową normę ISO 50001 to formalny dowód na zastosowanie przez przedsiębiorstwo wszelkich środków ułatwiających, usprawniających i optymalizujących zarządzanie energią w celu zmniejszenia negatywnego wpływu działalności firmy na otaczające ją środowisko.

Certyfikat ISO 50001 stanowi narzędzie pokazujące zarówno klientom, pracownikom, jak i interesariuszom przedsiębiorstwa jak ważna jest dla niego efektywność energetyczna oraz skuteczne nią zarządzanie.

Silne zaangażowanie w efektywność energetyczną poprzez wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania energią w firmie przynosi wymierne korzyści zarówno dla środowiska, jak i samego przedsiębiorstwa – norma, dzięki swoim wymaganiom pomaga zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery bez negatywnego wpływu na działanie organizacji, poprawić ilość wykorzystania energii w realizacji działań produkcyjnych, opracować bazową linię zużycia energii i dokumentować pojawiające się oszczędności w stosunku do działań sprzed wdrożenia nowego systemu, aktywnie zarządzać zużyciem energii i jej kosztami, a także poprawić wizerunek firmy wśród klientów, pracowników, partnerów i organizacji dbających o poprawę jakości środowiska na świecie.[2]

Kto powinien zdecydować się na certyfikację ISO 50001?

Właściwie każda gałąź przemysłu wykorzystuje dziś określone zasoby energetyczne, oddziałując realnie na stan otaczającego ją środowiska.

Poprawiając swoją wydajność poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią opartego o ISO 50001, firmy z każdego obszaru przemysłowego mogą promować pozytywną zmianę dla środowiska i przeciwstawiać się mitowi, że minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko może odbyć się wyłącznie ze szkodą dla przedsiębiorstwa.

Z założenia ISO 50001 kierowane jest oczywiście głównie do gałęzi przemysłu charakteryzujących się bardzo dużym zużyciem energii, w tym branży budowlanej, transportowej czy różnorodnych zakładów produkcyjnych. To właśnie w ich przypadku uporządkowanie działań operacyjnych i produkcyjnych firmy może przynieść najbardziej widoczne efekty.

Proces certyfikacji ISO 50001

Wszystkie standardy wprowadzane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną są przygotowywane według określonego schematu, dzięki któremu kolejne normy wdrażane w harmonogram działań firmy nie wpływają negatywnie na te wdrożone uprzednio. Nie inaczej wygląda struktura normy ISO 50001, której wdrożenie nie powinno stanowić większego problemu dla organizacji certyfikowanych już do innych standardów międzynarodowych.

zarządzanie energią

Sam proces uzyskania certyfikatu ISO 50001 wymaga nie tylko opracowania zgodnego z polityką firmy i wymogami normy systemu zarządzania energią, ale też spełnienia jej wymagań w praktyce, nie jednorazowo ale regularnie, oraz skutecznego udokumentowania całego procesu wdrażania i stosowania normy. Certyfikat nie odnosi się jedynie do teoretycznych możliwości lepszego zarządzania energią, ale praktycznych działań w tym kierunku.

Certyfikacja ISO 50001 wymaga więc zaangażowania w cały proces zarówno kierownictwa, jak i wszystkich stron budujących obraz firmy.[3]

Odpowiedzialne zarządzanie energią dzięki certyfikatowi ISO 50001

Wzięcie pełnej odpowiedzialności za wpływ działań przedsiębiorstwa na środowisko i podjęcie wszelkich kroków prowadzących do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko jest dziś doceniane zarówno przez grupy zajmujące się ochroną środowiska, jak i wielu świadomych konsumentów. Firmy, które decydują się na uzyskanie certyfikatu ISO 50001 i spełnianie założeń normy pokazują jak ważne jest dla nich ciągłe doskonalenie i minimalizacja strat nie poprzez bezmyślne dążenie do zwiększenia zysków, ale przez przemyślane i zaplanowane działania nie mające negatywnego wpływu na środowisko.

System zarządzania energią oparty o ISO 50001 to nie tylko świadectwo zmiany w pojedynczych obszarach funkcjonowania firmy, ale dowód systemowego podejścia do zarządzania energią.

Wprowadzenie ISO 50001 inspiruje i motywuje do zmian nie tylko w skali przemysłowej, ale też w prywatnym życiu każdego z pracowników – o redukcję zużycia energii może i powinien postarać się każdy, co jedynie podkreśla skalę problemu z jaką mierzą się współczesny człowiek i środowisko.

[1] https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-srodowiskowe/iso-50001/

[2] https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pn-en-iso-50001-system-zarzadzania-energia

[3] https://www.dnvgl.pl/assurance/systemy-zarzadzania/ISO-2015/transfer/kluczowe-zmiany-w-iso-50001-2018-w-stosunku-do-iso-50001-2011.html