Kiedy potrzebny jest dziennik budowy i jak go prowadzić?

projekt domu

Dzienniki budowlane towarzyszą budowniczym i kierownikom budowy niemalże od zawsze. Dzięki tego typu dokumentom osoby zarządzające przebiegiem budowy mają bezpośredni wgląd w prace jakie zostały już wykonane oraz ile czasu było potrzebne do ich zrealizowania.

Co to jest dziennik budowy?

Dokument, który potocznie nazywa się dziennikiem budowy zawiera w sobie spis czynności, które wykonywane są podczas budowy budynku. Zawiera on szczegółowy opis wykonywanych prac przez robotników wraz z czasem, który był potrzebny do realizacji określonych zadań na budowie. Dziennik zawiera w sobie też informacje o przerwach bądź zawieszeniu budowy na określony czas. Prawo polskie wymaga prowadzenia dziennika budowy przez każde przedsiębiorstwo w celu ochrony projektu oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Kto prowadzi dziennik budowy?

Dokument prowadzony jest przez osoby wyznaczone przez prawo polskiego budownictwa oraz przez osoby, które dostały stosowne upoważnienia do jego prowadzenia. Do osób, które mogą wprowadzać zmiany oraz rejestrować zadania w dzienniku budowy zalicza się: inwestora, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego, uprawnionego geodetę oraz pracowników, którzy dostali upoważnienie na mocy prawa do wprowadzania zapisków w dzienniku budowlanym.

budowa

Jak prowadzi się dziennik budowy?

Przede wszystkim należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu tak aby nie uległ uszkodzeniu ani zaginięciu. W przypadku przymusu odtworzenia zaginionego dziennika należy starać się o identyczny wygląd jak pierwotna wersja wraz z urzędowymi pieczęciami. Dziennik budowy zawiera:

  • Stronę tytułową, która zawiera w sobie: numer dziennika budowy, który nadaje właściwy organ, datę wydania, liczbę stron, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz nazwę inwestycji bądź inwestora.
  • Strony, które określają osoby pełniące określone funkcje techniczne na budowie.
  • Strony określające zakres i przebieg robót i zdarzeń na miejscu budowy.
  • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności budynku z projektem i przepisami oraz ewentualne odstępstwa od reguły.

Dziennik budowy przede wszystkim powinien być prowadzony jasno i schludnie tak aby zawierał wszystkie informacje na temat przebiegu prac na terenie budowy oraz informował o ewentualnych niezgodnościach bądź przestojach w budowie.

dziennik budowy

Co dzieje się z dziennikiem po zakończeniu budowy?

Po zakończonych pracach na terenie budowy dziennik powinien zostać dołączony do wniosku o zakończeniu budowy i wydaniu pozwolenia na użytkowanie budynku. Wszystkie strony, które w dzienniku oznaczone były jako kopie należy oderwać i przekazać jedynie oryginały do organów wydających pozwolenia. Warto pamiętać, że dziennik budowy stanowi nieodłączną cześć dokumentacji budowlanej, która jest niezbędna w przypadku kontroli na terenie budowy oraz podczas starania się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Czy dziennik budowy jest potrzebny?

Według prawa polskiego dziennik budowlany jest nieodłączną częścią każdego przedsięwzięcia budowlanego, ponieważ zawiera spis wszystkich prac, które są przeprowadzane oraz określa osoby, które zarządzają projektem budowy. Dzięki starannie prowadzonemu dziennikowi budowy można w późniejszych etapach oddawania inwestycji do użytku liczyć na szybsze wydanie pozwoleń na użytkowanie ze względu na przejrzystość dokumentacji. Warto też pamiętać, że prawo polskie wymaga od firm budowlanych obowiązkowego prowadzenia tego typu dzienników tak aby wszelkiego rodzaju prace przeprowadzane w miejscu budowy były w nim zawarte. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karami finansowymi bądź utratą pozwoleń na budowę bądź nawet całkowite jej przerwanie aż do czasu wyjaśnienia sytuacji wynikającej z brakiem bądź niezgodnościami w dzienniku budowy.