Norma ISO 45001 i jej znaczenie dla pracowników przedsiębiorstwa

norma iso 45001

Norma ISO 45001 stanowi system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pozwalający na efektywne zarządzaniem ryzykiem wynikającym z BHP w organizacjach.

Czym jest norma ISO 45001?

Ma na celu wspomóc wszystkie typy organizacji niezależnie od ich rozmiaru w tworzeniu i stosowaniu systemów, które zapobiegają powstawaniu i rozwijaniu związanych z pracą urazów oraz chorób. Norma ISO 45001 zastąpiła poprzednio obowiązującą normę OHSAS 18001 i służy zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników organizacji, prowadząc równocześnie do rosnącej rentowności.

Kto zwykle wdraża normę ISO 45001?

Wdrożenie normy ISO 45001 jest możliwe w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, typu, charakteru i zakresu działania. Norma uwzględnia specyfikę danej firmy – wynikające z jej założeń standardy bezpieczeństwa są zintegrowane z procesami zarządzania wewnątrz organizacji. Sprawia to, że wytyczne są bardziej precyzyjne i skuteczniej chronią pracowników w trakcie wykonywanej pracy. Integracja standardów bezpieczeństwa wynikających z normy ISO 4500 z profilem działalności danej organizacji jest możliwa dzięki:

 • szczegółowemu określeniu zagrożeń BHP związanych ze specyfiką funkcjonowania i pracy danego przedsiębiorstwa,
 • próbom wyeliminowania określonych zagrożeń,
 • wprowadzeniu nadzoru służącego minimalizacji potencjalnych skutków określonych zagrożeń.

Sposoby wdrażania normy ISO 45001

Norma ISO 45001 może zostać wdrożona samodzielnie przez dane przedsiębiorstwo. Opcja ta dostępna jest jednak tylko dla firm zatrudniających personel posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Popularnym rozwiązaniem jest zatrudnienie specjalistycznej firmy konsultacyjnej, która w profesjonalny sposób wdroży normę ISO 45001 w danym przedsiębiorstwie, dostosowując system do specyfiki i profilu jego działalności. Działania wykonywane przez konsultantów w ramach procesu wdrażania systemu BHP zgodnego z wymogami normy ISO 45001 przebiegają etapami.

 1. Audyt wewnętrzny zerowy

Pierwszym etapem jest wstępna ocena przedsiębiorstwa pod kątem wymogów stawianych przez normę ISO 45001 i zdecydowanie, jakie są możliwości przedsiębiorstwa w zakresie spełniania wynikających z niej wymogów.

 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie wymaganym przez normę ISO 45001

Firma konsultingowa opracowuje dokumentację systemową ISO 45001 związaną przede wszystkim z:

  • określeniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
 • określeniem zagrożeń BHP związanych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa,
 • zaplanowaniem koniecznych do wprowadzenia zmian wraz z oceną ich skuteczności,
 • pełnieniem nadzoru nad działaniami operacyjnymi,
 • działaniami podejmowanymi w obliczu incydentów.
 1. Szkolenie pracowników z zakresu wymagań wynikających z normy ISO 45001

Firma zajmująca się procesem wdrożenia w danym przedsiębiorstwie normy ISO 45001 przeprowadza adekwatne szkolenia dla pracowników, w trakcie których omawiana jest dokumentacja ISO 45001. Szkolenia są dostosowane do poszczególnych grup pracowniczych i mają na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań.

 1. Szkolenie audytorów wewnętrznych z zakresu wymagań wynikających z normy ISO 45001

Specjalistyczna firma konsultacyjna przeprowadza szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO 45001, po ich zakończeniu wydając stosowne certyfikaty.

 1. Audyt wewnętrzny 

Kolejnym etapem wdrażania normy ISO 45001 w przedsiębiorstwie jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego służącego ocenie zgodności funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem z normą. W jego trakcie wskazane zostają ewentualne nieprawidłowości oraz sposoby na ich wyeliminowanie.

 1. Audyt certyfikujący

Ostatnim etapem wdrażania normy ISO 45001 jest audyt certyfikujący pozwalający firmie na uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 45001.

iso 45001

Znaczenie normy ISO 45001 w kontekście pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie

ISO 45001 to norma mająca wielkie znaczenie w kontekście pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dzięki stwarzanej przez nią możliwości opracowania kompleksowej polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy znacząco zwiększa się bezpieczeństwo środowiska pracy.

Wdrożenie ISO 45001 pozwala na eliminację czynników uciążliwych dla zdrowia oraz innych, mogących powodować absencję pracowników. Przestrzeganie wytycznych zakładanych przez normę prowadzi do redukcji liczby nieszczęśliwych wypadków wśród kadry pracowniczej, dzięki czemu personel czuje się bezpieczniej i lepiej wykonuje swoje obowiązki. Z zadowolenia pracowników korzysta również pracodawca, który otrzymuje usługę wyższej jakości.

Wdrożenie ISO 45001 pozwala ponadto na poprawę rentowności przedsiębiorstwa poprzez możliwość opłacania niższych składek ubezpieczeniowych, zmniejszenie kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych oraz odszkodowań i kar wynikających z zaniedbań udowodnionych na drodze powództwa cywilnego.